Text Size

Hnojení dusíkem

Dusík má rozhodující vliv na růst a zdraví trávníku. Je to jedna z nejdůležitějších a nejčastěji aplikovaných živin trávníku. Je také poněkud sporný, co se množství, metody a použitého nosiče týče. Hnojení, a to především hnojení dusíkem, by mělo být založeno na travním druhu, typu a struktuře půdy, dostupnosti živin v půdě a hlavním výskytu vnějších stresů.

V České republice jsou hlavními druhy použitými na greenech psinečky (Agrostis stolonifera, A. castellana, A. capillaris, A. gigantea), lipnice (Poa) a kostřava (Festuca). Optimální množství dusíku použité za sezónu se může měnit v závislosti na druhu.

Typ a struktura půdy ovlivňují množství a frekvenci hnojení dusíkem svou schopností udržení živin v půdě. Pokud je velký podíl písku v půdě, je třeba zvážit pohyb živin v půdě jak z hlediska zdraví trávníku, tak z okolní perspektivy, a to zejména v období s častějším výskytem deště. Obecně lze říci, že písčité půdy budou potřebovat častější hnojení než půdy těžší.

Co se týče klimatických podmínek a podmínek vztahujícím se k půdě, dusík by měl být pro rostliny přístupný v malých množstvích neustále. Jinak řečeno, mělo by se zabránit nucení rostliny k rychlejšímu růstu, obzvláště v obdobích příznivých pro choroby jako brown patch v létě a Microdochium patch na jaře a na podzim.

Dusík je aplikován buď v tekuté, nebo granulované formě. Obě formy jsou úspěšně používány v golfových hnojících programech. Důležitou vlastností dusíku je jeho mobilita v rámci rostliny. Jednou absorbovaný dusík, ať už kořeny nebo listy, je schopen se rostlinou pohybovat do místa potřeby.

Aplikace tekuté a granulární formy

Tekutá aplikace je založena na rozpuštění zdroje dusíku (zejména rychle se uvolňujících zdrojů, jako je močovina) ve vodě a jeho sprejování na trávník. V golfu existují dva typy tekuté aplikace. V případě, že je použito poměrně velkých objemů vody – 6-10 l /100m2 (když je dusík smyt z listů a absorbován kořeny), nazýváme to jako kapalnou aplikaci (liquid application). Druhá forma tekuté aplikace je známa jako aplikace na list (foliar feeding), jak už z názvu vyplývá, živiny jsou absorbovány listy. V tomto případě je množství použité vody často menší než 2 l/100m2 . Kvůli malému množství vody, množství aplikovaného dusíku je nízké, a to z důvodu rizika popálení. Ve větším objemu vody, může být i vyšší množství rychle se uvolňujícího dusíku.

S hnojením na list je rozvinut koncept „spoon feeding“. Základem spoon feeding je hnojení „just in time“ (právě včas). Je to snaha o minimalizaci nadbytečného růstu a pro mnoho greenkeeperů i pocit nejvyšší možné kontroly nad přísunem dusíku do rostlin (obr. 2). Je to intenzivní práce, často vyžadující týdenní aplikace způsobené množstvím a rozpustností zdroje a obtížností nebo rizikem v rozhodování jestli bylo aplikováno dostatečné množství dusíku pro žádoucí zdraví trávníku.

Granulární aplikace jsou zejména spojovány s pomalu se uvolňujícími produkty, ale je možno aplikovat i granulární rychle rozpustné hnojivo. Nicméně, sporná je pak rovnoměrná aplikace malých dávek granulárního rychle se uvolňujícího dusíku.

Pomalu se uvolňující hnojiva působí mnohem delší časový úsek a výsledkem je i rovnoměrnější vstřebávání. Výhody pomalu se uvolňujících zdrojů dusíku oproti rychle se uvolňujícím, zahrnují nízké riziko popálení nebo poškození rostlin během horkých suchých podmínek a redukci možnosti náhlého nadměrného růstu.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks